Еко Ресурс – Р ООД -

3693

За нас

ЕКО РЕСУРС – Р  ООД, гр. София e дружество с ограничена отговорност,създадено през есента на 2004 г. с P1000596предмет на дейност: Услуги за сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка (сепариране, балиране и временно съхранение), товарене и транспортиране на битови, промишлени и разделно събрани отпадъци до краен преработвател с цел рециклиране, оползотворяване или обезвреждане ; Лятно и зимно почистване на улици, площади и места с обществена значимост; Озеленяване.

Инвестициите са насочени към оборудване на производствените сгради със съвременни съоръжения и доставка на модерна високопроизводителна техника за качествено и екологосъобразно третиране на отпадъците за стриктно спазване на директивите на ЕС, нормативната уредба на водещи страни в областта на третиране на отпадъците и Българската нормативна уредба.

Битово и Разделно сметосъбиране и сметоизвозване

Фирма ЕКО РЕСУРС-Р  ООД  организира събиране и извозване на битови, промишлени, строителни и други sa saita 022-1отпадъци /без опасни/  от фирми, предприятия, организации и физически лица. Услугите могат да се извършват след сключване на договор за извършване на конкрeтна услуга за срок и пеpиодичност или по предварителна заявка без договорни отношения между страните.

Разделното сметосъбиране е насочено единствено към отпадъците, за които съществуват мощности за преработка в страната. Това са хартиени и картонени отпадъци, пластмасови отпадъци, стъклени отадъци и отпадъците от черни и цветни метали.

Предварителна обработка на разделно събираните отпадъци

Предварителната обработка на разделно събираните отпадъци  включва  сепариране, балиране, временно 7съхранение и предаване на краен преработвател за оползотворяване или рециклиране. Разполагаме със собствена производствена площадкa  и се осъществява с модерна и съвременна техника. Фирмата събира  отпадъци от домакинства, фирми, административни, търговски и други организации.

Лятно и Зимно улично почистване

Дейностите по лятно и зимно почистване на улици, площади и места с обществена значимост включват: bobi 013машинно миене на дюзи или с маркуч, ръчно метене и уборка, машинно метене, товарене и извозване на купчета от кал след измиването, машинно избутване на снежни маси от улични платна, площади и други обществено значими места и опесъчаването или олужаването им. При необходимост се извършва и дейност по товарене и извозване на снежни маси. Ръчното почистване на сняг се изразява в избутване на сняг от тротоари или други площи и събирането му на купчинки или изстъргване на вече образувана ледена покривка.

    Озеленяване – Градински център ЕКО

P1020580Дейността озеленяване включва поддръжка на озеленени площи, предназначени заP1000031 широко ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, поддържане на всички структурни елементи на озеленени площи и насаждения по улици, алеи и площади, включително и резитба и оформяне на короните на растенията.

Други дейности, които фирмата извършва са: поддръжка и ремонт на паркови алеи, изработка на дървени паркови мебели и детски съоръжения, поддържане на чистота и транспортиране на отпадъци.

 Производство и продажба на декоративна растителност

ЕКО РЕСУРС-Р инвестира в създаването на собствен разсадник за производство и продажба на декоративна растителност.Градински център ЕКО е официален дистрибутор на ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕЛИТ- гр. Петрич.

Местоположение

Ключови думи

балиране

Битово и Разделно сметосъбиране и сметоизвозване

временно съхранение

Лятно и зимно почистване на улици

Лятно и Зимно улично почистване

озеленяване

Предварителна обработка на разделно събираните отпадъци

Производство и продажба на декоративна растителност

производството на дървени паркови и детски съоръжения

рециклиране

сепариране

собствен разсадник за производство и продажба на декоративна растителност

товарене и транспортиране на битови отпадъци

Услуги за сметосъбиране и сметоизвозване