Сертификация на биологична продукция Балкан Биосерт ООД -

Балкан Биосерт ООД

е първият национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.

Балкан Биосерт е дружество с ограничена отговорност, работещо в сферата на контрола и сертификацията на биологична продукция.

Съдружници в тази компания са юридически и физически лица, сред които НПО, търговци и частни лица, работещи в областта на биологичното селско стопанство.
Балкан Биосерт е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори.
От октомври 2005 г. дружеството има и офис в Македония, който обслужва македонски биологични фермери, преработватели и търговци.

Сертификация на биологична продукция Балкан Биосерт

Услуги в сферата на контрола и сертификацията на биологична продукция:

 • Контрол на биологични фермери, производствени, преработвателни и търговски предприятия съвместно с ИМО, Швейцария и други партньорски сертифициращи органи.
 • Сертификация съгласно българското биологично законодателство.
 • Сертификация съгласно биологичното законодателство на ЕС, САЩ, Япония и частни марки биологична продукция, съвместно с Института по пазарна екология.
 • Информация за биологичното законодателство и режимите за вноса на различни страни.
 • Органи, свързани с работата на Балкан Биосерт ООД
 • Органите, свързани с работата на Балкан Биосерт ООД в сферата на контрола и сертификацията на биологична продукция са:
 • Сертификационна Комисия – независим експертен орган към Балкан Биосерт ООД. Има консултативна функция относно решенията за сертификация на оператори.
 • Комисия по Възраженията – независим експертен орган към Балкан Биосерт ООД. Разглежда и взема решения по жалбите подадени от оператори на биологична продукция.
 • Надзорен съвет – независим орган към Балкан Биосерт ООД, който изпълнява надзорна функция по отношение на цялостната дейност и използването на финансовите средства средства на Дружеството.

Партньори на Балкан Биосерт

Партньори на Балкан Биосерт в сферата на контрола и сертификацията на биологична продукция са:

 • Научен институт по биологично земеделие, FiBL Швейцария. FIBL осигурява техническа помощ, обучава персонала на Балкан Биосерт ООД и съдейства за получаване на национална и международна акредитация.
 • Институт по пазарна екология IMO, Швейцария е международно призната агенция за контрол и сертификация. IMO гарантира валидността и международното признаване на сертификатите издавани от Балкан Биосерт ООД чрез ресертификация.
 • Фондация за биологично земеделие Биоселена, България предлага консултации за биологично земеделие, професионално образование, подготовка за кандидатстване за финансиране, издаване на специализирана литература.

Ключови думи

биологична продукция

биологични преработватели

биологични търговци

биологични фермери

биологично селско стопанство

контрол биологична продукция

сертификация биологична продукция