СОУ Бачо Киро -

  • ул. Св. Св. Кирил и Методий №53
  • +359 610 5 27 50; +359 610 5 27 50

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС:
1. Деца от населените места, за които училището е средищно
2. Друго дете от семейството, обучаващо се в СОУ „Бачо Киро”
3. Деца, които живеят в близост до училището
4. Деца на учители и служители, работещи в системата на образованието, както и деца на учители и служители в СОУ „Бачо Киро”
5. Деца със специфични случаи (близнаци, сираци, хронично болни, деца със СОП и др.)
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Заявление по образец от училището.
– Акт за раждане – ксерокопие (представяне на оригинала за сверяване).
– Документ от личен лекар за деца със специални образователни потребности.
– Удостоверение за завършена подготвителна група или клас.
– Декларация от родителя, само в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.
– Лична здравно-профилактична карта.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г.
1. Подаване на заявления – до 30.05.2013 г. от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден
2. Приемане на документи за записване – до 17.06.2013 г. до 17:00 ч.
3. Изнасяне на списъците на учениците по паралелки – 18.06.2013 г.
4. Родителска среща – 18.06.2013г. от 17:30 ч.
5. Родителска среща по паралелки – 04.09.2013 г. от 17.30 ч.
ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС
Профил: Природоматематически с интензивно изучаване на английски език
срок на обучение – 4 години
Профилиращи предмети:
Математика
Английски език
Информационни технологии
Български език и литература
Формиране на бала:
– утроената оценка от външното оценяване по математика
– оценката от външното оценяване по БЕЛ
– оценките по математика и БЕЛ от удостоверението за завършен седми клас
Профил Хуманитарен с интензивно изучаване на английски език
срок на обучение – 4 години
Профилиращи предмети:
Български език и литература
Английски език
Информационни технологии
История и цивилизация
Формиране на бала:
– утроената оценка от външното оценяване по БЕЛ
– оценката от външното оценяване по математика
– оценките по БЕЛ и история от удостоверението за завършен седми клас
ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС – с конкурс по документи
срок на обучение – 4 години
Със засилено изучаване на: Информационни технологии, Български език и литература, Математика, Чужди езици, История и цивилизация, География и икономика, Философия
Формиране на бала като сбор от оценките в свидетелството за завършен осми клас, както следва:
– удвоената оценка по БЕЛ
– удвоената оценка по математика
– оценката по чужд език
– среден успех от свидетелството за завършен осми клас