ПГТ Пенчо Семов -

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС
5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на
английски език/немски език:
1. Икономика и мениджмънт – 1 паралелка с 26 ученика.
2. Организация на хотелиерството – 1 паралелка с 26 ученика.
3. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” – 1 паралелка с 26 ученика.
4. Организация на туризма и свободното време”/ ”Туристическа анимация” – слята паралелка – 26 ученика /13 + 13/
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІI КЛАС
4 годишен срок на обучение:
1. Кетъринг – 1 паралелка с 26 ученика.
2. Производство на хляб и хлебни изделия / Производство на сладкарски изделия – слята паралелка – 26 ученика /13 + 13/

Ключови думи

изучаване на:

Икономика и мениджмънт

Организация на туризма и свободното време

Организация на хотелиерството

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Производство на хляб и хлебни изделия