ЧПГ Американски Колеж Аркус -

Американски Колеж Аркус ® предлага петгодишен курс на обучение и притежава лиценз да обучава ученици от VІІІ до ХІІ клас. След първата година, която е подготвителна, учениците се разделят по желание в два профила – „Чуждоезиков“ и „Природоматематически – информатика“.
Обучението през подготвителната година се провежда и за двата профила по една и съща програма. Основната цел на учебния процес през тази първа година в Американски Колеж Аркус ® е да се овладее английският език до степен, която ще позволи на учениците безпрепятствено да усвояват учебното съдържание по всички предмети на английски език, който е основният инструмент за преподаване от ІХ до ХІІ клас. По време на подготвителната година учениците изучават 19 (деветнайсет) часа седмично английски език. Учебната програма за VІІІ клас включва изучаването и на български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство, немски език и информатика. В часовете по английски език наред с предвиденото учебно съдържание за подготвителен клас учениците постепенно усвояват специфичния терминологичен апарат, позволяващ естествения преход към обучение на английски език от ІХ клас.
От ІХ до ХІІ клас всички предмети се преподават на английски език.
Учениците получават свидетелство за завършено основно образование след ІХ клас и диплома за завършено средно образование след успешното приключване на ХІІ клас.