ЕГ Проф. д-р Асен Златаров -

Открита в далечната 1958 година, като Трета смесена гимназия,постепенно прераства в Езикова с преподаване на руски език. От учебната 1975/76 година започва разширено изучаване на английски, немски и френски езици.
Десет години по-късно се откриват паралелки с подготвителен клас по програмата на специализираните езикови училища, като за лектори се привличат чужденци и преподаватели от ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”. От години гимназията е негово базово училище. Тя е водеща сред езиковитегимназии в България.
Днешните ученици продължават вече 50 – годишната традиция на гимназията, като участват и печелят престижни награди в конкурси за художествен превод от западен на български език, пишат есета и литературни съчинения, а поетите редят майсторски стихове както на немски, английски, френски и испански, така и на родния български език. Съвременните форми и методи на преподаване, адаптиране към Европейската езикова рамка, разнообразните извънкласни изяви, ползотворните сътрудничества с посолства и международни културни центрове допринасят за успешното овладяване на чуждия език.