Гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен -

Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е наследник на едно от първите десет класни училища в България. Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович през учебната 1849/1850 г., училището бързо се превръща в неделима част от културно-просветното развитие на българската възрожденска нация и е в пряка връзка със задачите на националната ни революция. От 1908 г. училището прераства в Държавна мъжка гимназия, която става синоним на престижно за времето си учебно заведение.
През 1963 год. училището се преобразува в Гимназия с преподаване на руски език с прием на осмокласници, положили успешно конкурсен изпит по български език и литература. От 1982 год. училището е асоциирано към ЮНЕСКО и с отговорност следва идеите за образование в дух на мир и международно сътрудничество.
От учебната 1986/1987 г. в Гимназията се въвежда изучаването и на английски език. То е предпочитано учебно заведение не само заради актуалната потребност да се владеят чужди езици, но и заради творческата атмосфера в образователния процес.
ГПЧЕ е училище с чуждоезиков профил. Тук се обучават ученици от І до ХІІ клас. В първата си степен – от І до VІІ клас, училището акцентира върху качеството в общообразователната подготовка. Съгласно спецификата на училището още в начален курс интензивно се изучава английски език, а от V клас се изучава като втори чужд и руски език. За учениците от І до ІV клас е подсигурена целодневна организация на обучение.
За горната училищна степен – VІІІ-ХІІ клас, учениците кандидатстват след завършен VІІ клас и успешно издържани изпити по БЕЛ и математика. Учениците избират комбинация от два чужди езика, като за първи чужд език правят избор между английски, немски, френски, испански или руски език.
В VІІІ клас се изучава интензивно първи чужд език с 648 часа годишен хорариум и с допълнителни 36 учебни часа, които се използват за овладяването на технологии, свързани с практикуването на чуждия език. В края на VІІІ клас се извършва външна проверка по езика, организирана от МОН. В ІХ клас се въвежда изучаването и на втори чужд език, провежда се и билингвално обучение по история на английски, немски или френски език, както и по биология на немски език. Трети и четвърти профил се въвеждат съответно в следващите класове.
След завършен ІХ клас учениците получават Свидетелство за основно образование. Учениците завършват средно образование и получават Диплома след успешно положени ДЗИ. Неуспешно положилите ДЗИ получават Свидетелство за завършено средно образование.

Ключови думи

английски език

гимназия с преподаване на чужди езици

диплома

испански език

немски език

практикуване на чужд език

руски език

свидетелство

средно образование

училище

френски език