Служба по трудова медицина Булнорм-1 ЕООД -

23794

Служба по трудова медицина Булнорм-1 ЕООД

Екип от висококвалифицирани специалисти, събрани с цел облекчаване дейността на работодателите при осъществяване на фирмена политика по осигуряване и подобряване условията на труд на работещите и спазване на българското законодателство.
За осъществяване на част от дейността службата ползва услугите на външни организации (лаборатории, медицински центрове) и специалисти.

Ръководител: Д-р Недко Тодоров Събев

 

Анализ във фирмата на:

 • Условия и организация на труд, методи на работа
 • Обучение, инструктажи по здраве и безопасност при работа

 

Служба по трудова медицина Булнорм-1 ЕООД извършва     консултации при

 • избор на ново технологично оборудване,
 • въвеждане на нови работни процеси,
 • определяне на потенциалния здравен риск на работното място,
 • проверки инспекция по труда прилагане на закони, наредби, правилници, инструкции.

 

 Булнорм-1 ЕООД извършва разработване на Вътрешно фирмена документация по ЗБР

 • планове,
 • правилници,
 • инструкции,
 • заповеди.

 

Служба по трудова медицина Булнорм-1 ЕООД прави оценки на:

 • риска за здравето,
 • обезопасеност на работната среда,
 • трудовите процеси.

 

Служба по трудова медицина Булнорм-1 прави извършване на здравен мониторинг, прегледи, анализи

Цел – подобряване здравословното състояние на персонала.

Ключови думи

анализ на организацията на труда и методите на работа за подобряване на здравето

Анализ условията на труд във фирмата

инспекция по труда

инструктажи и обучение по ЗЗБУТ

консултация при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси

консултация при определяне на потенциалния здравен риск на работното място

Оценка на риска

Оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труд

Провеждане на здравен мониторинг