Българска Асоциация по Музикотерапия -

Българската асоциация по музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация, специализация и разпространяване на невербалните подходи в психологическата работа в областа на терапията, превенцията и личностното израстване.

  • Българска Асоциация за Музикотерапия (БАМ) е професионална организация обединяваща специалисти от различни професии: музиканти, музикални педагози, специалисти от подпомагащите професии – психолози, социални работници, логопеди, кинезитерапевти, лекари, мед. сестри и др.
  • Българска Асоциация по Музикотерапия е Член на Европейската Конфедерация по Музикотерапия.
  • Член на Българска асоциация по психотерапия.

Музикотерапия

  • Музикотерапията е психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат за целенасочено медитиране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел позитивиране, оздравяване и развитие на човека.
  • Музикотерапията се прилага се от квалифициран музикотерапевт и придобива своеобразна целенасоченост в зависимост от теоретико-концептуалната ориентация в съответното психотерапевтично направление.

Обучителната програма на Българската асоциация по музикотерапия е Музикотерапевтични подходи в психотерапията

  • В нея могат да кандидатстват: музиканти, музикални педагози, психолози, лекари и други специалисти с медицинско образование, социални работници, специалисти от групата на помагащите професии, както и студенти от тези направления.
  • Кандидатите е необходимо да притежават музикална образованост или да покриват елементарни теоретически и практически умения.

Ключови думи

БАМ

Българска Асоциация за Музикотерапия

връзка тяло-разум-емоция

личностно израстване

музикотерапия

психотерапевтичен подход