МДЛ Доктор Филевски ЕООД -

В медико-диагностичната лаборатория се извършват всички видове лабораторни изследвания.
Използват се международно приети рутинни методи за изследване с висока специфичност. Апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество (ISO 9001). Съвременната лабораторна апаратура и изключителната прецизност на добре подготвения лабораторен екип осигуряват висока аналитична надеждност на резултатите. Качеството на лабораторните резултати се осигурява чрез система на ежедневен вътрелабораторен контрол върху всички извършвани проби и участие на лабораторията в Националната система за външна оценка на качеството на лабораторните резултати.
Компютърната система дава възможност за бързо и точно предаване на готовите резултати online създавайки непрекъсната колаборация между лабораторията, пациентите и клиницистите

Ключови думи

всички видове лабораторни изследвания

медико-диагностична лаборатория