Счетоводна къща Марни 2002 ЕООД -

33915

Информация за счетоводна къща Марни 2002 ЕООД

marni_2002-sf-pic1Фирмата започва дейността си като едноличен търговец от 1995 г. с основен предмет на дейност извършване на счетоводни услуги:
текущо счетоводно отчитане

годишно счетоводно приключване

изготвяне на годишен финансов отчет

Услуги, предлагани от счетоводна къща Марни 2002  ЕООД

 • обслужване от компетентни счетоводители
 • опазване фирмената и търговската тайна
 • строга дискретност
 • изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт

Счетоводно обслужване от Марни 2002 ЕООД

Счетоводна къща Марни 2002  ЕООД  предлага на клиентите си два начина на обслужване:      marni_2002-sf-pic3
Абонаментно счоводно обслужване, което може да включва:

 • текущо счетоводно отчитане;
 •  изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици;
 • извършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения (със съответно пълномощно).
 • изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;marni_2002-sf-pic4
 • изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;
 • изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП)
 • изготвяне статистически форми по искане на НСИ;
 • изпълняване функциите на отдел “човешки ресурси” (създаване и водене на досиета на работниците и служителите; издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане); водене на регистър за издадените трудови книжки; издаване и представяне в НАП на уводомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители; изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда; кореспонденция със Служба по трудова медицина  и др.;
 • представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице;
 • по искане на клиента устни и писмени консултации.

Еднократно счетоводно обслужване – на избран от клиента период. В този случай дружеството изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период. На база предоставените документи се изготвя оборотна ведомост и отчет за приходи и разходи за съответния период.

Местоположение

Ключови думи

годишно счетоводно приключване

изготвяне на годишен финансов отчет

изготвяне фактури към клиенти

кореспонденция със СТМ

счетоводна къща Марни 2002

създаване и водене на досиета на работниците и служителите

текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти

труд и работна заплата

устни и писмени финансово-счетоводни консултации

финансови анализи

финансови отчети и приключвания