Национална Браншова Асоциация Пожарна и аварийна безопасност (НБА ПАБ) -

  • ИХКТ ул. Каменоделска № 5, ет.7, офис 703
  • + 359 2 843 73 79
  • + 359 2 843 73 79
  • office@bgfire.org
1377

svidetelstvoНационална Браншова Асоциация Пожарна и аварийна безопасност (НБА ПАБ) е основната представителна организация в сферата на пожарната и аварийна безопасност в Република България.
НБА ПАБ е учредена на 20.04.2004 година чрез сливането на Национална Браншова Камара – fire2ОГНЕБОРЕЦ и Асоциация  Пожарна безопасност.
НБА ПАБ  е доброволна нестопанска неполитическа организация на юридически и физически лица с принос и възможности в подпомагане на дейностите по защита на живота, здравето и имуществото на гражданите и организациите от пожари, аварии и свързаните с тях опасности.
НБА ПАБ  е юридическо лице, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност с висока обществена значимост в частна полза на своите членове.
НБА ПАБ  обединява и подпомага търговците, осъществяващи дейност по пожарна и аварийна безопасност.fire
НБА ПАБ е пълноправен член на EUROFEU – европейската организация, обединяваща национални асоциации в областта на пожарната и аварийна безопасност.
НБА ПАБ  е редовен член на Българската стопанска камара.
НБА ПАБ  е редовен член на Българския съюз на индустрията за сигурност.
НБА ПАБ  е редовен член на Технически комитет №1  Пожаро- и взривозащита при Българския институт по стандартизация.
НБА ПАБ  поддържа контакти и си сътрудничи с Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението, с регионалните звена за Пожарна безопасност и защита на населението в МВР, с научноизследователски институти, застрахователни дружества, различни обществени организации, органи на държавната и местната власт, средства за масова информация, както и с други неправителствени организации и търговски дружества, свързани с разкриването на опасността и с мерките за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии.

Ключови думи

Национална Браншова Асоциация Пожарна и аварийна безопасност

Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението

НБА ПАБ

пожароизвестителна техника

пожароизвестителни инсталации

Противопожарна и пожароизвестителна техника и оборудване

противопожарна техника