Трансстрой автоматика и монтажи АД -

Предмет на дейност

Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт; слаботоково строителство в страната и чужбина; изграждане и ремонт на електрифицирани жп линии и градски електротранспорт в страната и чужбина; изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията; изграждане на комуникационни обекти, радио-релейни, телевизионни и други станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидротехнически и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитания, инженерингова дейност; хотелиерство и турстически услуги; търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

Друга основна дейност на дружеството е строителството на нисковолтови линии и високоволтови линии за пренос на електрическа енергия. Основно такива обекти са изградени в енергийния комплекс Марица-Изток. При изпълнението на обектите по контактната мрежа, фирмата изпълнява строителство и монтаж на оборудването на трансформаторни подстанции и свързването им с високоволтовата преносна система. Построени са над 300 такива обекта, работата по изграждането на нови продължава.

Ключови думи

автоматика в транспорта

градски електротранспорт

електрифицирани жп линии

инфраструктурни обекти

модернизиране на летища и пристанища

нисковолтови и високоволтови линии

осигурителни инсталации в транспорта

радио-релейни и телевизионни станции

трансстрой автоматика и монтажи

трансформаторни подстанции