Стенли-03 ЕООД -

4882

Eлектропреносни и електроразпределителни мрежи и системи

00004

„Стенли-03” ЕООД е специализирана в изграждане на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи. Фирмата извършва следните електромонтажни и строително-монтажни дейности – изграждане, ремонт, поддържане на електрически мрежи високо, средно и ниско напрежение, соларни паркове, улично осветление, изолация сгради и покриви, ремонт покриви, мазилки, фаянс, шпакловки.

Разполагаме със собствена закрита и открита материална база разположена на 6 декара и необходимата техника за извършване на широк спектър от услуги – автовишки, автокран, товарни автомобили, земекопна, заваръчна и пробивна техника.

Поддръжка на електрически централи от Стенли-03 ЕООД

Екипът ни е формиран от професионалисти с дългогодишен опит, като основен стремеж в работата ни е да доставим бързо изпълнение на възложените работи без допускане на компромис в качеството на работата. Във фирмата работят 82 души, назначени на постоянен трудов договор и 4 души, назначени с граждански договор. Управленският екип се състои от управител, технически ръководител, ръководител транспортна дейност, инвеститорски контрол и главен счетоводител.

00012

Във връзка с основната дейност има сформирани 9 бригади – 4

строителни бригади и 5 електромонтажни бригади, ръководени от ръководител група. При производствена необходимост отделните бригади могат да се обединяват, с цел съкращаване на сроковете за изпълнение.

Реконструкция на мрежи ниско и средно напрежение

Фирма „Стенли-03” ЕООД през годините се е утвърдила в реконструкцията на мрежи ниско и средно напрежение – демонтаж и монтаж на нови стоманобетонови и стоманорешетъчни стълбове, монтаж на изолирани усукани проводници, полагане и изтегляне на кабели средно и ниско напрежение, изграждане на разпределителни касети, подмяна на електромери и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост. Имаме опит в рехабилитация и изграждане на въздушни линии високо напрежение и работа в ОРУ и ЗРУ. Изградили сме над 50 МТП и КТП.
С цел да можем да отговорим на постоянно нарастващия интерес към възобновяемите източници на електроенергия във фирмата се сформира звено с основна дейност изграждане до ключ на електрически централи от възобновяеми източници. Към момента фирмата е участвала в изграждането и присъединяването на 1 водна електрическа централа, 3 фотоволтаични електрически централи и сме участвали в отеделни етапи от изграждането на 19 ФВЕЦ, както в България, така и в Румъния и в Гърция.

Освен с електромонтажни дейности, се занимаваме и със строителство- саниране на сгради, вътрешни ремонти, ремонт, хидро- и топлоизолации на покриви, остъкляване, ВиК и канализация.
Странична дейност се явява транспортът на товари в страната- разполагаме с три композиции от 20 т, с които могат да се превозват както инертни, така и насипни товари.
За високото качество на работите, извършени от „Стенли-03”ЕООД, фирмата притежава референции от редица фирми с българско и чуждестранно участие.

Професионална компетентност

Дейността на фирмата е сертифицирана в съответствие с ISO 9001 – 2008, ISO 14001 – 2004 и ISO 18001 – 2007, за което притежаваме сертификати от International Certifications.
Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България.

– ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителството, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС
ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура – строежи от първа до четвърта категория съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС
ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура – строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал.1, т.3  от ПРВВЦПРС.
ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД 2008, сектор Строителство.

За постигане на максимална конкурентноспособност в променящата се среда организацията стриктно се придържа и прилага гъвкава политика по отношение на поставените цели.

Местоположение

Ключови думи

ВиК инсталации

въздушни и кабелни мрежи НН

електромонтажни и строително-монтажни дейности - изграждане

изграждане и поддържане на трафопостове

изграждане и поддържане на улично осветление

изграждане на соларни паркове

изолация сгради и покриви

поддържане на електрически мрежи високо

ремонт

ремонт на покриви в Плевен

ремонт на покриви в София

Ремонт на покриви цени

ремонт покриви

Ремонтиране на покрив

саниране и ремонт на сгради

соларни паркове

средно и ниско напрежение

СрН и ВН - изграждане ремонт и поддържане

строителство

улично осветление

Шпакловки