Д енд Д – инженеринг ЕООД -

 • бул. Джеймс Баучър №120, Офис 1
 • +359 2 963 57 22; +359 899 93 20 93
 • +359 2 465 15 86
 • dding@abv.bg
14229

Д енд Д – инженеринг ЕООД е основана през 1993 г. в гр. София.

Фирмата развива следните видове дейности

 • Проектиране и изпълнение на външно ел. захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения;
 • Проектиране и изпълнение на вътрешни ел. инсталации на промишлени и граждански обекти

Фирма Д енд Д Инженеринг ЕООД предлага следните видове строително-монтажни услуги

 • направа на външно ел. захранване с кабели НН 1 кV, включително направа на тръбни РVC мрежи;
 • направа на кабелни линии СрН 10, 20, 35 кV и ВН 110kV;
 • направа на ел. проводи с напрежение до 110 кV;
 • монтаж на трафопостове – подземни, надземни, МКТП, БКТП, включително доставка на машини и съоръжения за тях;
 • направа на вътрешни ел. инсталации за всички видове сгради – жилищни, административни и промишлени;
 • доставка и монтаж на дизелгенератори за резервно захранване и кондензаторни батерии за регулиране на потреблението на реактивна енергия;
 • направа на улично, парково, алейно и специално осветление;
 • направа на проекти и проектосметни документации, включително проучване и съгласуване по всички гореизброени позиции, комплектовани с ПБЗ /план за безопасност и здраве/ и пожарна безопасност.

Партньорство с чужди фирми

Д енд Д Инженеринг ЕООД е официален партньор на ORMAZABAL, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, AREVA,и др. в областта на високо, средно и ниско напрежение.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2001.

Ключови думи

алейно и специално осветление

външно ел.захранване

вътрешни ел.инсталации

Д енд Д Инженеринг

ел. захранване

изграждане на електроинсталации

кабели ВН

кабели НН

кабелни линии

монтаж на дизелгенератори

монтаж на трафопостове

трафопостове

улично и парково осветление