ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД -

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество.

Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции.

ИНТЕРНЕШЪНАЛ АСЕТ БАНК АД е лицензиран инвестиционен посредник, акционер в Централен депозитар, член е на Българската фондова борса – София и притежава брокерско място на нея. Лицензирана е от Министерството на финансите за продажба и обратно изкупуване на безналични ценни книжа на физически лица.

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е директен участник в националния системен компонент TARGET-2 BNB и индиректен участник в системата SEPA кредитен превод, подагент е на Western Union.

Ключови думи

акционер в централен депозитар

брокер

инвестиционен посредник

интернешънъл асет банк

лиценз за вътрешни и международни операции

национален системен компонент target-2 bnb

подагент на western union

система sepa кредитен превод

член на българската фондова борса