Независим оценител – Върбан Колев - Стара Загора

12945

Фирмата е лицензиран и сертифициран оценител на движима и недвижима собственост и извършва пазарна оценка –

 • поземлени имоти (в т.ч. и земеделски земи и трайни насаждения),
 • търговски предприятия,
 • машини и съоръжения вкл. МПС,
 • финансови активи (в т.ч. акции и вземания),
 • интелектуална собственост (в т.ч. търговска марка).

Европейски проекти.

Фирмата предлага широк спектър от услуги вкл. консултации в областта на оценяването на материални и нематериални активи.

Екипът на фирмата е следният

Върбан Желязков Колев – ръководител колектив.
Член e на Камарата на независимите оценители в България – вписан под № 157 в публичния регистър. Лицензиран оценител:

 • оценка на земеделски земи и трайни насаждения
 • оценка на търговски предприятия и вземания
 • оценка на финансови активи и финансови институции
 • оценка на недвижими имоти
 • оценка на машини и съоръжения вкл. МПС
 • права на интелектуална собственост (в т.ч. търговска марка)
 • права на индустриалната собственост

арх. Веселин Беров – ръководител на проектантско бюро Вебер – гр. Стара Загора,
изработва пълна проектна документация за промишлено, културно-битово и жилищно строителство.

д-р инж. Гергана Колева – проектант-конструктор
сеизмично инженерство, акселерограми, спектри, компютърно моделиране.

Ключови думи

акции

лицензиран оценител

оценка на земеделски земи

оценка на земеделски земи и трайни насаждения

оценка на машини и съоръжения

оценка на недвижими имоти

оценка на трайни насаждения

оценка на търговски предприятия и вземания

оценка на финансови активи

оценка на финансови институции

права на индустриалната собственост

права на интелектуална собственост

сертифициран оценител

търговски марки